நாடக விழா

Karthikeyan : 29-07-2013 to 29-07-2013 : புதுவை பல்கலைக்கழக கலாச்சார மையம்.
: மாலை 6.30 மணி   Rs : FREE
 :  Shows, Education

நாடக விழா, இடம்: புதுவை பல்கலைக்கழக கலாச்சார மையம்.

மாலை 6.30 மணி: