சிந்திக்கவைக்கும் நாடகம் - கடற்கரை காந்திதிடல் -புதுச்சேரி

Karthikeyan : 25-07-2013 to 28-07-2013 : கடற்கரை காந்திதிடல், புதுச்சேரி.
: 6.00 PM   Rs : FREE
 :  Shows, Beach

சிந்திக்கவைக்கும் நாடகம் மற்றும்
நாடக விழா துவக்கம், இடம்: கடற்கரை காந்திதிடல், புதுச்சேரி.